GOVERNANCE CODE CULTUUR

Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei onderschrijft deze Governance Code Cultuur. Wij hanteren de code bewust en dragen dit uit door publicatie van ons besturingsmodel en ons beleid met realisatie op de pagina.

Besturingsmodel

Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei wordt sinds 2017 bestuurd door een bestuursstichting, Stichting Cultuurfabriek Noordkade. Deze stichting bestuurt Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade, maar is ook verantwoordelijk voor het bestuur van andere culturele partijen op de Noordkade in Veghel: Stichting CHV Cultuur Haven Veghel, Phoenix Cultuur en Stichting Kunstgroep de Compagnie. De Stichting Cultuurfabriek Noordkade kent de volgende bestuursleden:

  • Paul Koeslag - Voorzitter
  • Rita Hanegraaf-Penninx - Penningmeester
  • Wilma Bierens-Verbeet - Lid
  • Karen Neervoort - Lid
  • Antoine Verhoeven - Lid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd. Een bestuurder kan in totaal echter niet langer dan acht jaar bestuurder zijn.

De tegenstrijdigbelangregeling

Ingevolge de per 1 juli 2021 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dienen ook stichtingen een tegenstrijdigbelangregeling te hebben. Deze wetgeving brengt mee dat een bestuurder of commissaris met een indirect of direct persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming over de betreffende kwestie. In dit document is meer informatie te vinden over de tegenstrijdigbelangregeling. 

Culturele ANBI

Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Op de website van de belastingdienst vind je meer informatie hierover.

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2022 
Jaarrekening 2022
Infographic 2022

Beleidsplan

Meerjarenvisie Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade

Publicatieplicht grote ANBI

Standaardformulier ANBI algemeen